Instellingen

Winkelwagen

0 item - € 0,00

U heeft 0 artikels in uw winkelmandje

Algemene verkoopsvoorwaarden:
1. Toepassingsgebied.

1.1. Al onze werken zijn onderworpen aan de volgende verkoopsvoorwaarden. Iedere afwijking of wijziging aan onderhavige clausules is ongeldig indien deze niet schriftelijk is gebeurd en aanvaard door beide partijen.
1.2. De volledige tekst van deze verkoopsvoorwaarden maakt deel uit van onze offertes. De klant wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en alle clausules te hebben aanvaard, behoudens uitdrukkelijk strijdig beding.
1.3. De onderhavige algemene voorwaarden primeren op alle andere verkoopsvoorwaarden.

2. Offertes – bestek – sluiten van een overeenkomst.

2.1. Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en diverse inlichtingen aan de klant medegedeeld, vormen geen offertes en gelden enkel ter informatie.
2.2. Wanneer een klant een bestelling doet, verbindt hij zich door de algemene voorwaarden die hij verklaart te kennen en te eerbiedigen.
2.3. De geldigheidsduur van de bestekken is in de offerte nader bepaald. De binnen de gestelde termijn niet aanvaarde offerte, houdt op ons te binden.
2.4. Iedere wijziging in de loop van de uitvoering moet schriftelijk voorgesteld en aanvaard worden. Indien dit desgevallend een vermindering van de overeenkomst tot gevolg heeft, is ons automatisch een vergoeding verschuldigd van 10% van deze vermindering, ten titel van winstderving.
2.5. De documenten, voorwerpen van onze offerte, zijn van strikt vertrouwelijke aard; ze mogen noch medegedeeld of gebruikt worden. De berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen en tekeningen blijven onze exclusieve eigendom.

3. Prijs.

3.1. Onze prijzen zijn altijd opgemaakt zonder BTW, behoudens betekend uitzondering; de BTW is altijd ten laste van de klant.
3.2. Indien het toegepaste BTW tarief foutief blijkt te zijn zal het verschil ten laste van de klant verhaald worden.
3.3. Uitgezonderd anders bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de bedragen van het ogenblik van de uitdrukkelijke bestelling van de klant, van de aankoopprijzen, de lonen, de sociale of publieke lasten, de vrachtprijzen, verzekeringspremies en andere kosten. Alle taksen, bv. milieutaksen, of andere kosten zoals verpakkingskosten, laad- en loskosten zijn ten laste van de klant.
3.4. Tenzij het bestek een andere herzieningsformule voorziet, zal de prijs variëren volgens volgende formule: p=P(0,40 s/S + 0,40 i/I+0,20)waarbij p= aangepast bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en de sociale lasten en verzekeringen, alsook de prijsschommelingen van de materialen; P= prijs vermeld op contract, s=gemiddeld uurloon van kracht tijdens de vorderingsstaat beschouwde maandperiode, verhoogd met het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum; S=gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen voor de datum van offerte (of: die voor het openen van de inschrijvingsbiljetten is vastgesteld), verhoogd met het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum; i= indexcijfer van kracht tijdens de vorderingsstaat beschouwde periode; I= indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand voor de datum die voor het openen van de inschrijvingsbiljetten is vastgesteld.

4. Termijnen.

4.1. De uitvoeringstermijnen, vastgesteld in de overeenkomst, worden verlengd:- indien de werken van de aannemer vertraagd zijn omwille van andere vakgroepen of de bouwheer; – indien belangrijke wijzigingen in de loop der werken beslist worden door de klant; – indien de betalingsvoorwaarden niet door de klant worden nageleefd; – indien de toepassing van nieuwe sociale of andere wetsbepalingen een vertraging in de werken veroorzaakt.
4.2. Een vertraging van enkele dagen in vergelijk met de leveringstermijn zal onze aansprakelijkheid niet in het gedrang brengen en zal geen aanleiding geven tot vergoedingen van onzentwege. Een vertraging kan enkel aanleiding geven tot een boete indien deze uitdrukkelijk werd bepaald bij de bestelling en indien de klant tevens de werkelijk geleden schade bewezen heeft. In geen geval mag de boete een twintigste van het in vertraging zijnde bedrag van de overeenkomst overschrijden.
4.3. Iedere vertraging, wat de duur er ook van moge wezen,die zijn oorsprong vindt in overmacht, machtigt ons de uitvoering van de overeenkomst te schorsen tijdens de verstorende gebeurtenis. Worden met gevallen van overmacht gelijkgesteld, omstandigheden die onvoorzien zijn voor beide partijen en die de uitvoering van de overeenkomst voor beide partijen redelijkerwijze onmogelijk maakt vb. Stakingen, vertragingen bij leveranciers, oorlogen, brand, ontploffingen, overstromingen, atmosferische omstandigheden, natuurlijke rampen en gebeurtenissen die transportmiddelen beïnvloeden.

5. Uitvoering van werken

5.1. De werken worden uitgevoerd op openingsdagen en op de uren voorzien door de sociale wetgeving in voege. De overuren worden berekend overeenkomstig de van kracht zijnde sociale wetgeving.
5.2 De klant zal ons, op eigen initiatief, de nodige informatie geven zowel gedurende de bespreking als tijdens de uitvoering van de overeenkomst betreffende de technische context en de precieze noden van het bedrijf die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
5.3 De inrichting van de toegangswegen en de lokalen wordt verricht door de klant, te zijnen lasten en onder zijn volledige aansprakelijkheid. Hij is gehouden ons te verwittigen zodra de werken voltooid zijn opdat ons personeel op gepaste tijd zou kunnen gestuurd worden en de werken aanvatten. De klant zal een lokaal ter beschikking stellen, bestemd als refter voor ons personeel, een vestiaire-lavabo, gemeenschappelijke ruimten en een droog lokaal, uitsluitend voor ons gebruik, bestemd als opslagplaats voor onze werktuigen en materieel.

6. Eigendomsvoorbehoud.

6.1. Alle geleverde materialen blijven eigendom van de firma CRUYSBERGHS Chemical. En dit tot volledige betaling. De klant staat in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant neemt een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade en voor een zorgvuldige stockering en beveiliging ervan op de werf, dit alles in voordeel van de firma CRUYSBERGHS Chemical.

7. Verbreking overeenkomst.

7.1 De klant is gerechtigd geen gevolg te geven aan een bevestigde bestelling. Iedere, voor het begin van de uitvoering van de werken, verbroken bestelling zal echter een bedrag gelijk aan 30% van de totale overeengekomen prijs tot gevolg hebben, als vergoeding voor de gemaakte kosten en het geleden nadeel.
7.2 In geval van onderbreking tijdens de uitvoering der werken, zullen de overgeschreven voorschotten behouden blijven als forfaitaire schadevergoeding.
7.3 Ingeval van verbreking of wijzigingen onzentwege, uitgezonderd overmacht, zal de klant een vergoeding genieten voor zover hij werkelijk schade geleden heeft.

8. Oplevering van de werken.

8.1 Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen opmerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

9. Waarborg en aansprakelijkheid.

9.1. In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor gevallen te wijten aan onvoldoende slijtage of aan onzorgvuldigheid, onoplettendheid of aan een tussenkomst of herstelling uitgevoerd door een derde. Wij zijn eveneens vrijgesteld in geval van brand, schade door water of meteorologische omstandigheden.
9.2. De waarborg beperkt zich onder bepaalde voorwaarden (zie garantievoorwaarden) tot de gratis herstelling, gratis vervanging of de terugbetaling, naar onze keuze, van het gebrekkige stuk.
9.3. Indien de klant ons materieel opdringt van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort, of een bepaald uitvoeringsprocédé, zullen wij vrijgesteld zijn van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de gebreken die hun oorsprong vinden in voornoemde keuze van materiaal of procédé.

10. Klachten

10.1. Alle klachten moeten gemeld worden binnen 8 dagen na datum van de oplevering per aangetekend schrijven.

11. Facturatie en betalingen.

11.1. Behoudens schriftelijke en andersluidende overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar aan de maatschappelijke zetel op de volgende wijze: – 30% van de waarde der werken bij bevestiging van de bestelling; – 10% bij begin der werken; – volgens de vordering der werken in uitvoering; – de verrekening bij de voorlopige oplevering of op het einde der werken onder voorbehoud van de waarborg.
11.2 Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen vanaf factuurdatum, behoudens de uitdrukkelijk andersluidende bepaling. De gebrekkige of vertraagde betaling van een deel of van het geheel van het factuur leidt van rechtswege en zonder vooraf ingebrekestelling tot: – een vermeerdering van het verschuldigde bedrag van 1% per maand als verwijlinteresten, zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan € 25,- een schadevergoeding van 12% per jaar van het verschuldigde bedrag.
11.3 Elke vertraging in een deel of het geheel van de betaling van de factuur of van een tussentijdse rekening leidt onvermijdelijk tot een voorlopige opschorting van de nog resterende werkzaamheden tot volledige betaling van de gevorderde rekeningen.
11.4. Elke betwisting of klacht betreffende een factuur moet geformuleerd worden binnen 8 dagen na factuurdatum.

12. Toepasselijk recht – arbitrage – jurisdictie

12.1. De ongeldigheid of ondoeltreffendheid van één of meerdere clausules leidt niet tot de ongeldigheid of ondoeltreffendheid van de overeenkomst. De partijen verbinden zich om de geldige of ondoeltreffende clausules ter goeder trouw te vervangen door andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie realiseren.
12.2 Het Belgische recht is van toepassing. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd.

8